Спасителен център за диви животни, Стара Загора

Спасителен център за диви животни, Стара Загора

храна и лекарства

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център, съгласно Закона за биологичното разнообразие, със специализирана Заповед РД 826/02.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Дейността на Центъра е регламентирана в глави III и IV от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и специализиран Правилник за дейността на спасителните центрове (Обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.).

Основни направления в дейността на Центъра:

- Лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
- Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
- Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
- Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;
- Образователни дейности и екологични младежки програми.

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м.

Proposed by Ivan Garbev on January 10, 2013
669

Why vote?

The more votes a cause has, the grater chance it has to become reality.

If you have another idea, share it with us.

Propose A New Cause